Privacy policy


Tieto Podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len “Ochrana osobných údajov”) sú vydané spoločnosťou RoomAssistant s. r. o., so sídlom na Južnej triede 8, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 752 111, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 38174/V („Spoločnosť“, „my“, „náš“). Používaním našej Aplikácie (ako je definované nižšie) súhlasíte s podmienkami Ochrany osobných údajov („Ochrana osobných údajov“), ktoré budú uplatnené pri spracúvaní vašich osobných dát (ako je definované nižšie) Spoločnosťou.


 1. INTERPRETÁCIA
  1. Zvýraznené termíny použité v týchto podmienkach majú nasledujúci význam: Aplikácia predstavuje mobilnú aplikáciu, ktorá distribuuje služby hotela prostredníctvom smartfónov a tabletov. Služby predstavujú služby poskytnuté prostredníctvom Aplikácie Spoločnosťou za účelom zjednodušenia komunikácie medzi vami a hotelom.
 2. SÚHLAS
  1. Týmto nám dávate povolenie spracúvať vaše osobné dáta v nasledujúcom rozsahu (“Dáta”):
   1. informácie, ktoré nám poskytnete počas registrácie do našej aplikácie (obsahujúc vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu]);
   2. informácie o vašom smartfóne alebo tablete a o vašej návšteve a používaní našej Aplikácie (obsahujúc vašu IP adresu, geografickú polohu, operačný systém, odkazujúci zdroj, dĺžka návštevy, prezreté stránky a cesty pohybu po webovej stránke);
   3. informácie, ktoré poskytujete počas dokončenia vášho profilu v našej Aplikácii (obsahujúc vaše meno, profilové fotky, pohlavie, dátum narodenia, rodinný stav, záujmy a hobby, detail ohľadom vášho vzdelania, a detail ohľadom vášho zamestnania);
   4. informácie, ktoré nám poskytujete za účelom prihlásenia sa k našim e-mailovým notifikáciám a/alebo newsletterom (obsahujúc vaše meno a emailovú adresu);
   5. informácie, ktoré nám poskytujete keď používate našu Aplikáciu alebo ktoré sú generované v priebehu využívania týchto Služieb (obsahujúc časovanie, frekvencia a vzor používania Služieb);
   6. informácie súvisiace s akýmkoľvek nákupom a objednávkou, ktoré uskutočníte prostredníctvom Aplikácie v súvislosti so Službami (obsahujúc vaše meno, adresu, telefónne číslo, emailová adresa);
   7. informácie obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciu, ktorú zasielate nám alebo zasielate prostredníctvom Aplikácie (obsahujúc obsah komunikácie a metadáta spojené s komunikáciou);
   8. iné osobné údaje, ktoré sa rozhodnete nám zaslať; a
   9. INÉ OSOBNÉ ÚDAJE.
 3. ÚČEL
  1. Vaše Dáta môžu byť spracované za účelom riadneho užívania v súlade s vašimi právami a povinnosťami vo vzťahu k vášmu užívaniu našej Aplikácie a/alebo Služieb.
  2. Vaše Dáta môžeme taktiež použiť za účelom predaja Aplikácie a/alebo Služieb a vy týmto súhlasíte s obdŕžaním takejto komunikácie od nás a/alebo inej tretej strany konajúcej vo vašom mene.
 4. TRVANIE
  1. Sme oprávnení k spracovaniu vašich Dát počas doby vášho používania našej Aplikácie a/alebo Služieb (zahŕňa to celkový čas, počas ktorého je platná vaša registrácia v Aplikácii).
  2. Okrem toho musí mať povolenie k spracovaniu vašich Dát keď prestanete používať našu Aplikáciu a/alebo Služby, ak je to potrebné k:
   1. dodržať naše právne povinnosti; alebo
   2. menovať, vykonávať alebo brániť naše právne práva (zahŕňa to poskytnutie informácie iným stranám za účelom prevencie voči podvodu alebo zníženia úverového rizika).
 5. PRÁVA A POVINNOSTI
  1. Vaše Dáta musíme spracovať v súlade s uplatniteľnými právnymi normami a ochrániť vaše Dáta pred zneužitím a/alebo iného protiprávneho odhalenia.
  2. Dáta budú spracované našim interným informačným systémom.
  3. Ďalej uznávate, že vaše Dáta poskytujete s dobrovoľným súhlasom a taktiež môžete od tohto súhlasu ustúpiť kedykoľvek na základe vášho uváženia, avšak, v takomto prípade nebudete môcť využívať Aplikáciu a/alebo Služby (okrem ustúpenia od súhlasu spomenutého v Článku 3.2, ktorý nebude mať žiadny vplyv na vaše používanie Aplikácie a/alebo Služby).
  4. Uznávate, že vaše Dáta môžu byť predmetom cezhraničného prenosu v rámci Európskej únie a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Dáta, ktoré zbierame môžu byť uskladnené, spracované a presunuté do ktorejkoľvek krajiny, v ktorej pôsobíme za účelom umožnenia použitia informácií v súlade s týmito podmienkami Ochrany osobných údajov.
  5. Dáta môžu byť presunuté do nasledujúcich krajín, ktoré nemajú v platnosti ekvivalent zákona o ochrane dát v porovnaní s tými v platnosti v Európskom hospodárskom priestore: Spojené štáty americké, Rusko, Japonsko, Čína a India.
  6. Týmto súhlasíte, že vaše Dáta môžeme poskytnúť a spracovať prostredníctvom tretích strán („Subdodávatelia“). Subdodávatelia spracúvajú a udeľujú ochranu osobných údajov v našej zodpovednosti.
  7. Za predpokladu použitia Aplikácie a/alebo Služieb a/alebo poskytnutia osobných údajov tretej strany („Príslušná osoba“) potvrdzujete a deklarujete, že máte súhlas Príslušnej osoby, vo forme vyžadovanej použiteľným právom, na spracovanie takýchto osobných dát Príslušných osôb nami, aspoň v rozsahu podmienok uvedených v Ochrane osobných údajov. Okrem toho potvrdzujete, že ste splnili vaše informačné povinnosti smerom k Príslušnej osobe čo sa týka procesu spracovania osobných údajov a ich poskytnutia nám, vrátane informácií o cezhraničnom prenose informácií osobných dát Príslušnej osoby.
 6. PREZRÁDZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše Dáta môžeme poskytnúť našim zamestnancom, dodávateľom, funkcionárom, úradníkom, poisťovateľom, profesionálnym poradcom, agentom, zásobovateľom a subdodávateľom, členom skupiny našich spoločností ak je to rozumne nevyhnutné pre účely stanovené v týchto podmienkach Ochrany osobných údajov.
  2. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:
   1. v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom;
   2. v spojení s akýmikoľvek pokračujúcimi alebo budúcimi súdnymi konaniami; alebo
   3. za účelom menovania, vykonávania alebo bránenia našich práv (zahŕňa to poskytnutie informácie iným stranám za účelom prevencie voči podvodu alebo zníženia úverového rizika);
   4. vaše osobné údaje nebudeme ponúkať tretím stranám mimo rozsahu stanoveného týmito podmienkami Ochrany osobných údajov.
 7. STRÁNKY TRETÍCH STRÁN
  1. Naša aplikácia obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán, rovnako aj ich detaily.
  2. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme zodpovednosť za praktiky a politiku ochrany osobných údajov tretích strán.
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Náš systém bol registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súlade s aplikovateľnou slovenskou legislatívou.
  2. V prípade potreby objasnenia alebo získania dodatočných informácií týkajúcich sa spracovaniu alebo ochrany osobných dát nás kontaktujte e-mailom na office@roomassistant.com.
  3. Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok Ochrany osobných údajov podľa nášho uváženia.